W dniu 28 listopada 2013 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki"

Inwestycja została zrealizowana w ramach "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013";
Oś I - "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego"; działanie 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"; Schemat II "“ "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 
Data publikacji: 31-12-2013 r.

18-12-2013 r. "Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 590 022,80zł"

 
Data publikacji: 18-12-2013 r.

20-11-2013 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock zawarł umowę na dofinansowanie zadania pn: "Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów"

 
Data publikacji: 09-12-2013 r.

07-11-2013 r. Na Gali z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie "“ jako Beneficjent został wyróżniony Statuetką za największą liczbę umów podpisanych w ramach Dziedziny Gospodarka Wodna.

Robert Kęsy "“ Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie dziękuje wszystkim pracownikom WZMiUW w Warszawie za sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie i zdyscyplinowanie oraz za ogromny wysiłek w pozyskiwaniu środków na realizowane inwestycje.

 
Data publikacji: 13-11-2013 r.

16-09-2013 r. zakończono realizację zadań inwestycyjnych pod pn:
,,Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów" oraz "Likwidacja przecieków walów Doliny Rakowo- Drwały gm. Wyszogród" "“ Etap II

 
Data publikacji: 20-09-2013 r.