Regionalny Program Operacyjny

logo RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

na lata 2007 – 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm .), zwane dalej „Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006” [1]. Realizował on cel Konwergencja określony w art. 3 ww. Rozporządzenia. RPO WM był zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do których należałyStrategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednocześnie był odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Województwo Mazowieckie, której podstawę stanowiła Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program realizował cele SRWM, których współfinansowanie było możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przy tworzeniu projektu programu uwzględnione zostały również zapisy odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

Podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji RPO WM stanowiła ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Zarząd Województwa Mazowieckiego, jako IZ, był zobowiązany do przygotowania dokumentu uzupełniającego zapisy RPO WM. Ze względu na charakter informacji zawartych w tym dokumencie stanowił on kompendium informacji dla potencjalnych beneficjentów na temat sposobu realizacji projektów przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument przedstawiał szczegółowy opis priorytetów z podziałem na działania, precyzując główne typy możliwych do realizacji projektów, beneficjentów, poziomy intensywności pomocy, a także precyzował i opisywał sposoby wyłaniania i oceny projektów.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie reprezentował Samorząd Województwa – Beneficjenta końcowego przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka w Działaniu 4.4 – „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”.

Cele działania:

Celami działania były: doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. Potrzeba realizacji działania wynikała z zapóźnień w zakresie monitorowania środowiska i czynników wpływających na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagrożeń.

Opis działania:

W ramach działania przewidziane były do realizacji projekty, które miały na celu zapobieganie zagrożeniom.

Głównym źródłem finansowania dla tego działania były środki pochodzące z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 19 442 208 euro, a wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych wynosiło 4 050 000 euro, przy czym maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosił 85%.

Poniżej przedstawiono rodzaje projektów, które kwalifikowały się do realizacji w ramach powyższego działania w zakresie zapobiegania zagrożeniom i ograniczenia ich skutków:

  • regulacja cieków wodnych,

  • tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,

  • budowa i modernizacja małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych,

  • utrzymywanie w dobrym stanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury,

  • zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki,

  • budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki).

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

zrealizował 2 projekty w ramach RPO WM 2007-2013 w ramach Priorytetu IV

  • Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000

Nr projektu: RPMA.04.04.000-14-001/14

Opis projektu:

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie wału przeciw powodziowego w km 30+900 do 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki-Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejo2wice. Inwestycja miała na celu uszczelnienie oraz takie uformowanie wału, aby spełniał on wymogi II klasy technicznej. Inwestycja ma charakter liniowy, szerokość pasa narażonego na bezpośrednie oddziaływanie nie będzie przekraczała 20 m (od osi istniejącego wału). Projekt swym zakresem obejmował rozbudowę korpusu wału, wykonanie uszczelnień, modernizacje budowli wałowych oraz roboty umocnieniowe i wykończeniowe na odcinku 4100 m.

Wartość projektu: 11 717 504,78 PLN

Środki UE (EFRR) – 9 697 138,36 PLN

  • Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541_400-546+800 gm. Czosnów

Nr projektu: RPMA.04.04.00-14-002/14

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa z elementami rozbudowy i nadbudowy, jednego
z najbardziej newralgicznych fragmentów istniejącej budowli przeciwpowodziowej na długości 4 630 m. Problemowy odcinek wału zgodnie z ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów zlokalizowany jest na długości wału w km 14+720-19+350. Przebudowa przedmiotowego odcinka wału przeciwpowodziowego polegała na wyrównaniu niwelety korony w celu zlikwidowania lokalnych obniżeń, przebudowie ławy przywałowej, wzmocnieniu i uszczelnieniu korpusu nasypu i jego podłoża oraz odtworzeniu pierwotnej funkcjonalności budowli integralnie związanych z wałem.

Wartość projektu: 9 304 376,37 PLN

Środki UE (EFRR): 7 618 817,40 PLN

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.[1] Stosuje się na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z dnia 20 grudnia 2013 r., L 347/320).

logo RPO