Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

logo PROWlogo UEWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
Oś I
- poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
realizuje obecnie 69 operacji z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las – Kępa Radwankowska.

Planowany cel operacji:

Operacja ma celu poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny Czerskiej o powierzchni około 1 730 ha poprzez przebudowę z elementami rozbudowy i nadbudowy wału przeciwpowodziowego na długości 2,8 km. Zakres wykonanych robót obejmował wyrównanie niwelety korony wału do wymaganej rzędnej w celu likwidacji lokalnych obniżeń poprzez wbudowanie około 100 000 m3 gruntu w korpus wału przeciwpowodziowego. Ponadto korpusu budowli został uszczelniony poprzez wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w stopie wału metodą DSM oraz ułożenie maty bentonitowej na skarpie odwodnej. Skarpa odwodna została zabezpieczona przed zwierzętami ryjącymi stalową siatką ocynkowaną, a skarpy odwodną i odpowietrzną umocniono poprzez ułożenie geokraty i obsiew mieszanką traw. Wyremontowano 5 przejazdów wałowych i wybudowano 7 sztuk schodów skarpowych.

Koszt całkowity operacji: 9 213 731,24 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 5 358 956,49 PLN

Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów.

Planowany cel operacji:

Operacja ma na celu poprawę zdolności retencyjnych zlewni rzeki Łasicy na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny poprzez budowę jazu piętrzącego o świetle 3 x 4 m wraz z przepławką dla ryb, dojazdem i przejazdem przez jaz dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych budowli. Wysokość piętrzenia ruchomego wynosi 1,60 m. Zainstalowano trzy zasuwy stalowe dwudzielne z mechanizmami wyciągowymi o napędzie ręcznym. Dla zapewnienia stałej migracji ichtiofauny wybudowana została przepławka dla ryb w formie korytka obwodowego z przejściem kanałem krytym pod zjazdem z przejazdu przez jaz.

Koszt całkowity operacji: 1 819 663,11 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 304 861,60 PLN

Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń pow. sokołowski.

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i obniżenie ich położenia do poziomu optymalnego dla roślin polowych. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie drenowania systematycznego gruntów ornych oraz odbudowę istniejących rowów melioracyjnych, które stanowić będą odpływy drenarskie.

Koszt całkowity operacji: 6 113 690,56 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 3 726 737,75 PLN

Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600 "“ 26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński.

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami, poprzez taką przebudowę i ukształtowanie koryta rzeki tak, aby stała się ona sprawnym odbiornikiem wód, umożliwiając bezpieczne odprowadzanie wód wielkich.

Koszt całkowity operacji: 3 245 438,56 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 781 724,30 PLN

Rzeka Ryksa "“ przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 "“ 2+200

Planowany cel operacji:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa wałów wstecznych oraz remont koryta rzeki Ryksy w km 0+000 "“ 2+200. Rozbudowa obwałowania rzeki Ryksy ograniczy rozmycie oraz przerwanie wału w czasie przechodzenia wód powodziowych oraz zabezpieczy obwałowanie przed szkodliwą działalnością bobrów. Natomiast remont koryta rzeki Ryksy zapewni prawidłową ochronę przeciwpowodziową terenów położonych w dolinach: Zakrzewo-Kępa Polska i Rakowo-Drwały oraz wpłynie na poprawę spływu wód i lodów w jej dolnym odcinku, a tym samym zabezpieczy dno rzeki przed postępującą erozją.

Koszt całkowity operacji: 3 232 751,77 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 987 827,66 PLN

Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928 "“ 3+500, gm. Przytyk "“ czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa.

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest poprawa gospodarowania wodą w zlewni rzeki Wiązownicy poprzez retencjonowanie wody w zbiorniku w celu wyrównania przepływów niskich w korycie rzeki poniżej zbiornika w okresach niżówkowych oraz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej .

Koszt całkowity operacji: 17 837 254,35 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 11 286 717,15 PLN

Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 16+150 do km 23+300, gm. Ojrzeń i gm. Ciechanów, pow. ciechanowski

Planowany cel operacji:

Przebudowa (modernizacja) koryta rzeki Łydyni na długości 7,150 km zapewni ochronę terenów rolnych przed powodziami, poprawi odpływ wody z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz umożliwi magazynowanie i doprowadzanie wody do nawodnień. Ustabilizuje warunki wodne na obszarze leżącym wzdłuż cieku, a poprzez regulację stosunków wodnych w glebie ułatwi jej użytkowanie.

Koszt całkowity operacji: 3 846 363 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 520 252 PLN

Przebudowa (modernizacja) lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Narwi w Pułtusku ZADANIE I km 0+000 - 1+944 miastko Pułtusk, woj. mazowieckie

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest ochrona doliny miasta Pułtuska przed powodziami poprzez ograniczenie występowania nadmiernych przecieków wody w podłożu i korpusie wału tj. wykonanie uszczelnienia wału przesłoną hydroizolacyjną metodą wgłębnego mieszania gruntu, wyrównania korony wału dla uzyskania stałego, bezpiecznego wzniesienia korony nad poziomem wody przy przepływie Q1% ≥ 1 m oraz uszczelnienie korpusu wału bentomatą i zagęszczenia skarpy odwodnej.

Koszt całkowity operacji:4 581 602 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej:2 816 558 PLN

Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Chraponianki od km 3+440 do km 9+000,gm. Lutocin, pow. żuromiński

Planowany cel operacji:

Przebudowa (modernizacja) koryta rzeki Chraponianki na długości 5,560 km zapewni ochronę terenów rolnych przed powodziami, poprawi odpływ wody z urządzeń melioracji szczegółowych oraz zapobiegnie erozji dna i brzegów. Ustabilizuje warunki wodne na obszarze wzdłuż cieku, a poprzez regulację stosunków wodnych w glebie ułatwi jej użytkowanie.

Koszt całkowity operacji: 1 720 285 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 030 971 PLN

Przebudowa (modernizacja) przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Mławki od km 20+600 do km 30+250, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski

Planowany cel operacji:

Przebudowa (modernizacja) koryta rzeki Mławki na długości 9,650 km zapewni ochronę terenów rolnych przed powodziami, poprawi odpływ wody z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz umożliwi magazynowanie i doprowadzenie wody do nawodnień. Ustabilizuje warunki wodne na obszarze leżącym wzdłuż cieku, a poprzez regulację stosunków wodnych w glebie ułatwi jej użytkowanie.

Koszt całkowity operacji: 6 546 580 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 4 024 535 PLN

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Narwi, Sikory - PAN GÓRA zad. VIII

Planowany cel operacji:

Długość odcinka objętego projektem wynosi 750 m w km 12+700 - 13+450. W 1979 roku wał został rozkopany w celu spuszczenia wody powodziowej. Obecnie wał posiada liczne uszkodzenia korony spowodowane przejazdami pojazdów mechanicznych. Celem inwestycji jest uszczelnienie podłoża i korpusu z uwagi na dużą filtracje. Wysokość wału jest również za niska i wymaga podwyższenia. Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejącego obwałowania poprzez podwyższenie korony wału oraz rozszerzeniu podstawy korpusu o 2 m. Przebudowany wał chroni użytki gruntowe o powierzchni 2 660 ha.

Koszt całkowity operacji: 3 243 003 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 994 036 PLN

Odbudowa Kanału Kromnowskiego zadanie I w km 0+000 - 5+000 wraz ze znajdującymi się na nim dwoma jazami

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest przywrócenie pierwotnego charakteru wymiarów koryta, zapewnienie walorów ekologicznych kanału przebiegającego wzdłuż Kampinoskiego Parku Narodowego, terenu międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO oraz zapewnienie dobrego stanu technicznego koryta. Kanał Kromnowski służy do przeprowadzenia wód ze zlewni własnej, ochrony przed powodzią i ochrony przez przesuszeniem obszarów bagiennych Puszczy Kampinoskiej.

Koszt całkowity operacji: 2 459 310 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 512 257 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - zadanie Chełchy, gm. Karniewo, pow. makowski

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych meliorowanych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Koszt całkowity operacji: 4 171 470 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 558 683 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych »Jastrzębiec zad. 1, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski«

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych meliorowanych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Koszt całkowity operacji: 3 938 594 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 423 590 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - drenowanie, zad. »Drenowo I gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski«

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych melioracyjnych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Koszt całkowity operacji: 2 211 699 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 360 538 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - Drenowanie, zad. »Węgrzynowo IV etap 2 gm. Karniewo, pow. makowski i gm. Krasne, pow. przasnyski«

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych melioracyjnych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Koszt całkowity operacji: 3 461 074 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 128 639 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zad. »Załuski Lipniewo Etap III, gm. Andrzejewo, pow. ostrowski«

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych melioracyjnych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Koszt całkowity operacji: 929 575 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 571 941 PLN

Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km 20+500 - 33+500 gm. Sobolew i Ł»elechów, pow. garwoliński

Planowany cel operacji:

Przebudowa koryta usprawni swobodny spływ wód wielkich i ograniczy częstotliwość wylewów na tereny użytkowane rolniczo.

Koszt całkowity operacji: 3 866 074 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 377 604 PLN

Przebudowa - modernizacja drogi na ławie przywałowej wału wstecznego rzeki Kosówki w km 0+440 - 0+970 lewy i w km 0+000 - 0+170 prawy oraz drogi na ławie przywałowej rzeki Bug w km 0+080 - 6+720 gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski

Planowany cel operacji:

Usunięcie uszkodzeń drogi na ławie przywałowej zapewni poprawę stanu bezpieczeństwa doliny rzeki Bug.

Koszt całkowity operacji: 3 057 573 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 879 654 PLN

Wał rzeki Bug na odcinku Krzemień - Wieska - odbudowa śluzy wałowej w km 1+598, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski

Planowany cel operacji:

Odbudowa urządzenia wodnego w celu zapewnienia prawidłowej ochrony przed powodzią.

Koszt całkowity operacji: 334 631 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 205 715 PLN

Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Toczna w km 21+400 - 27+860 gm. Łosice, pow. łosicki

Planowany cel operacji:

Przebudowa koryta usprawni odpływ wód z górnej części zlewni i ograniczy częstotliwość wylewów na przylegające użytki zielone.

Koszt całkowity operacji: 2 187 723 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 344 910 PLN

Sikórz - Kamionki II - etap VIII - melioracje użytków rolnych

Planowany cel operacji:

Obszar objęty inwestycją położony jest w terenie o bardzo urozmaiconej konfiguracji. Woda roztopowa, opadowa oraz gruntowa nie ma możliwości swobodnego odpływu z działek płasko położonych oraz zagłębień i obniżeń. Ponieważ inwestycja dotyczy gruntów ornych, gdzie uprawiane rośliny mają określone wymagania, uregulowanie w glebie stosunków powietrzno - wodnych jest podstawowym warunkiem wzrostu plonów i poprawy warunków gospodarowania. Poziom wody gruntowej w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie obniżony i ustabilizowany na głębokości 0,8-0,9 m. Znikną obszary stagnowania wód na polach uprawnych, przez co możliwe będzie ich wcześniejsze wykorzystanie.

Koszt całkowity operacji: 2 003 444 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 231 624 PLN

Pszczele III A - etap 2 - melioracje użytków rolnych

Planowany cel operacji:

Obszar objęty inwestycją jest w terenie o bardzo urozmaiconej konfiguracji. Woda roztopowa, opadowa oraz gruntowa nie ma możliwości swobodnego odpływu z działek płasko położonych oraz zagłębień i obniżeń. Teren inwestycji użytkowany jest rolniczo głównie jako pola orne i użytki zielone. W obniżeniach terenowych zlokalizowane są niewielkie zbiorniki wodne. Ponieważ inwestycja dotyczy gruntów ornych, gdzie uprawiane rośliny mają określone wymagania, uregulowanie w glebie stosunków powietrzno - wodnych jest podstawowym warunkiem wzrostu plonów i poprawy warunków gospodarowania.

Koszt całkowity operacji: 948 188 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 583 300 PLN

Myszki Ł»uki III - melioracja gruntów gm. Mochowo

Planowany cel operacji:

Obszar objęty inwestycją położony jest w terenie o bardzo urozmaiconej konfiguracji. Woda roztopowa, opadowa oraz gruntowa nie ma możliwości swobodnego odpływu z działek płasko położonych oraz zagłębień i obniżeń. Teren inwestycji użytkowany jest rolniczo głownie jako pola orne i użytki zielone . Wśród upraw polowych przeważają rośliny zbożowe i okopowe, natomiast w rejonie zabudowań sady przydomowe i ogrody warzywne. W obniżeniach terenowych zlokalizowane są niewielkie zbiorniki wodne. Występują również śródpolne szpalery drzew i krzaków.

Koszt całkowity operacji: 3 033 615 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 865 883 PLN

Kuchary Jeżewo - melioracja gruntów gm. Bielsk

Planowany cel operacji:

Przedmiotowa operacja w ramach której uregulowane zostaną stosunki powietrzno - wodne w glebie na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym zapewni: stabilne plony, niezależnie od występującej sytuacji wilgotnościowej, wcześniejsze wejście, nawet o 2-3 tygodnie na grunt, wykonanie wszystkich prac przygotowawczych i uprawowych, zabiegów agrotechnicznych itp., bez potrzeby oczekiwania na stan optymalnego uwilgotnienia gleby.

Koszt całkowity operacji: 4 804 650 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 953 678 PLN

Kanał Brzozów - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego w km 0+000 - 5+950 gm. Iłów

Planowany cel operacji:

Koryto Kanału Brzozów tj. jego przekrój poprzeczny i podłużny, uległo na skutek długoletniego użytkowania istotnym niekorzystnym zmianom. Zmiany te powstały na skutek erozji i wpływu użytkowników gruntów leżących w pobliżu Kanału oraz poprzez zestarzenie się i degradację materiałów, z których zostały zbudowane budowle piętrzące tudzież przejazdy gospodarcze. Przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Kanału Brzozów, stanowiąca przedmiot inwestycji polegać będzie na wykonaniu robót remontowych w korycie istniejącego Kanału oraz remontu budowli związanych z nimi funkcjonalnie.

Koszt całkowity operacji: 361 156 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 222 440 PLN

Remont (modernizacja) pompowni Podgórze

Planowany cel operacji:

Przedmiotem inwestycji jest remont pompowni »Podgórze« obiektu melioracji podstawowej, wybudowanej w 1989r. Zadaniem pompowni jest odprowadzenie wody z depresyjnych terenów doliny »Rakowo - Drwały« w okresach wysokich stanów wody w rzece Wiśle. Jest to polder o powierzchni 12,60 km2 zlokalizowany między wałem Wisły, a obwałowaniem wstecznym rzeki Ryksy. Woda z doliny dopływa do zbiornika wyrównawczego rowami melioracyjnymi »A« i »B« i jest przepompowywana do rzeki Ryksy trzyma pompami pionowymi o łącznym wydatku 4,5 m3/s.

Koszt całkowity operacji: 2 041 514 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 257 598 PLN

Konstrukcja i montaż czyszczarki i krat w pompowni Wykowo

Planowany cel operacji:

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się remont systemu czyszczenia krat pompowni Wykowo. Zakres prac obejmuje: - remont części wlotowej pompowni wraz z nowym systemem mocowania zamknięć, - remont powierzchni betonowych w komorze krat, podestu roboczego i obsługi, przyczółek, barierek ochronnych, sterownika na stratki, - wykonanie konstrukcji wsporczej z dostosowaniem do montażu czyszczarki krat.

Koszt całkowity operacji: 350 860 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 215 692 PLN

Rzeka Witonia - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego w km 0+000 - 2+200 gm. Sochaczew i Rybno

Planowany cel operacji:

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano do wykonania roboty polegające na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki na długości 2,2 km a także wykonanie budowli związanych z nimi funkcjonalnie. Przebudowa koryta rzeki Witoni w jej dolnym odcinku jest niezbędna dla poprawienia przepustowości wód w jej korycie oraz odpływu wód z systemów drenarskich zlokalizowanych w zlewni rzeki. Ponadto w sposób bardzo istotny przyczyni się do poprawienia odpływu wód z Kanału Lubiejewskiego ( L = 16,06 km) wpadającego w km 2+170 do rzeki Witoni a także zabezpieczenia przeciwerozyjnego odcinka ujściowego (km 0+000 - 0+600) do rzeki Bzury.

Koszt całkowity operacji: 330 006 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 203 249 PLN

Rzeka Raciążnica - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 43+660 57+960

Planowany cel operacji:

Rzeka Raciążnica wraz z doliną była regulowana w latach 1972-73 i 1984-85. Lata eksploatacji spowodowały zmniejszenie przekroju poprzecznego rzeki (szczególnie w torfach), co opóŁºnia przepływ wody, zwłaszcza przy minimalnych spadkach. Powstały liczne oberwiska, co spowodowało wypłycenia rzeki, zwężenie koryta. Ponadto na rzece żyją bobry, które również przyczyniają się do znacznego niszczenia skarp powodując podtopienia przyległych użytków rolnych. Celem inwestycji jest poprawa działania systemu nawadniającego i przepływu swobodnego wody w rzece Raciążnicy.

Koszt całkowity operacji: 958 465 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 589 220 PLN

Kanał Pacyński - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 0+000 - 6+600

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jej poprawienie funkcjonowania sieci drenarskiej na zmeliorowanych gruntach poprzez przebudowę przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Kanału Pacyńskiego a także usprawnienie odpływu wody z doliny co w sposób bezpośredni zapobiegnie nadmiernemu uwilgotnieniu oraz zalewom wodami powodziowymi przyległych do Kanału użytkowanych rolniczo. Przebudowa budowli regulacyjnych i piętrzących przyczyni się natomiast do zwiększenia retencyjności cieku.

Koszt całkowity operacji: 352 293 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 217 020 PLN

Rzeka Gąbinianka - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 11+930 - 16+980

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest poprawienie funkcjonowania sieci drenarskiej na zmeliorowanych gruntach poprzez przebudowę przekroju podłużnego i poprzecznego koryta Rzeki Raciążnicy a także usprawnienie odpływu wody z doliny do w sposób bezpośredni zapobiegnie nadmiernemu uwilgotnieniu oraz zalewom terenów przyległych do rzeki użytkowanych rolniczo wodami powodziowymi. Przebudowa budowli regulacyjnych i piętrzących przyczyni się natomiast do zwiększenia retencyjności cieku. Realizacji inwestycji poprzez regulację stosunków wodno - powietrznych gruntów użytkowanych rolniczo przyczyni się do polepszenia ich zdolności produkcyjnej a także ułatwi ich uprawę.

Koszt całkowity operacji: 347 432 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 213 994 PLN

Rzeka Płonka - przebudowa przekroju podłużnego i poprzecznego koryta w km 44+692 - 47+200

Planowany cel operacji:

Przekrój podłużny i poprzeczny koryta rzeki Płonki, przez wiele lat nie był przebudowywany, co w konsekwencji doprowadziło do jego degradacji i zniekształcenia, co w sposób bezpośredni z kolei przełożyło się na uniemożliwienie naturalnego przepływu wody w korycie rzeki. W związku z powyższym zaistniała konieczność wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku a także wykonaniu budowli regulacyjnych.

Koszt całkowity operacji: 367 592 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 225 977 PLN

Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb - rz. Skrwa Lewa km 2+200

Planowany cel operacji:

Celem przedmiotowej inwestycji jest remont jazu z budową przepławki dla ryb. Planowane prace mają na celu przywrócenie sprawności technicznej istniejącej budowli piętrzącej wraz z budową przepławki dla ryb, która stworzy warunki dla migracji ryb pomiędzy dolnym i górnym stanowiskiem jazu, zapewniając jednocześnie przepływ nienaruszalny (q=0,28m3/s). Istniejący jaz o konstrukcji żelbetowej z kładką wybudowany został w początkach lat 80-tych po katastrofie, jaka wydarzyła się podczas powodzi w 1979 r.

Koszt całkowity operacji: 1 189 521 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 861 061 PLN

Rurociąg łączący Kanał Jordanowski z Kanałem Ciechomickim

Planowany cel operacji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa rurociągu betonowego, który połączy Kanał Jordanowski z Kanałem Ciechomickim. Kanał Jordanowski będący w stosunkowo dobrym stanie technicznym odprowadza wody bezpośrednio przez przepust wałowy do rzeki Wisły. W okresie wysokich stanów wód w rzece Wiśle klapa śluzy zamyka się automatycznie uniemożliwiając tym samym przepływ wód w Kanale Jordanowskim. Taki stan rzeczy zwłaszcza w okresie spływu wód roztopowych wiosną oraz w czasie intensywnych opadów deszczu przy wysokich stanach wody rzeki Wisły, powoduje podtopienie i zalewanie przyległych do Kanału terenów oraz zabudowań.

Koszt całkowity operacji: 158 874 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 97 668 PLN

Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. Potworów

Planowany cel operacji:

Poprawa warunków gospodarowania wodą w zlewni rzeki Wiązownicy poprzez retencjonowanie wody w zbiorniku, w celu wyrównania przepływów niskich w korycie poniżej zbiornika w okresach niżówkowych oraz zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej.

Koszt całkowity operacji: 6 825 842 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 4 196 214 PLN

Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jerentowskie Pole w m. Boiska w km 0+000 - 1+500,gm. Solec nad Wisłą

Planowany cel operacji:

Poprawa stanu technicznego tego odcinka wału dla zapewnienie właściwych parametrów technicznych wymaganych dla II klasy wału. Wykonanie planowanego zakresu prac zwiększy stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rz. Wisły na rozbudowanym odcinku i zapewni ochronę przed powodziami użytków rolnych.

Koszt całkowity operacji: 3 236 460 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 989 626 PLN

Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jerentowskie Pole w km 5+350 - 6+300 gm. Chotcza

Planowany cel operacji:

Poprzez uszczelnienie podłoża lewostronnego obwałowania rzeki Wisły na długości 0,95 km, przebudowę przepustu wałowego w km 6+090 oraz przebudowę przewodu tłocznego w km 6+120 - od pompowni Jerentowskie Pole nastąpi zwiększenie stopnia zabezpieczenia p.pow. doliny Wisły. Przedmiotowy odcinek wału chroni użytki rolne i zabudowania miejscowości Jerentowskie Pole i Górki.

Koszt całkowity operacji: 3 638 619 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 236 855 PLN

Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260 - 14+180 - Etap I w km 4+260 - 9+200 gm. Solec nad Wisłą

Planowany cel operacji:

Zapewnienie właściwego stanu technicznego koryta rzeki Krępianki i budowli oraz poprawa warunków dla przepuszczenia wód wielkich (powodziowych) w korycie i jej dolinie.

Koszt całkowity operacji: 1 950 445 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 202 831 PLN

Rozbudowa (modernizacja) walu prawego rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Ostrów w km 0+000 - 3+800, gm. Solec n/Wisłą

Planowany cel operacji:

Przedmiotowy wał rz. Kamiennej wymaga uszczelnienia i podwyższenia do wymaganych przepisami rzędnych. Zrealizowanie tej inwestycji wpłynie na poprawę ochrony przed powodziami gruntów rolnych.

Koszt całkowity operacji: 5 533 428 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 3 428 551 PLN

Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000 - 3+650 oraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap I - km od 0+000 do 2+207.

Planowany cel operacji:

Zapewnienie właściwego stanu technicznego koryta rzeki Struga Wsolska i budowli oraz poprawa warunków dla przepuszczenia wód wielkich (powodziowych) w korycie i jej dolinie. Zwiększenie retencji wodnej w dolinie poprzez odbudowę dwóch zbiorników retencyjnych.

Koszt całkowity operacji: 1 413 999 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 875 753 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Michalczew I - etap 2, gm. Chynów i Warka

Planowany cel operacji:

Uregulowanie stosunków powietrzno - wodnych w glebie poprzez drenowanie w celu ułatwienia użytkowania gruntów rolnych, wzrostu intensywności produkcji rolnej i sadowniczej oraz w celu umożliwienia dalszej restrukturyzacji gospodarstw rolnych.

Koszt całkowity operacji: 3 696 259 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 273 015 PLN

Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów

Planowany cel operacji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przegrody dolinowej na długości 114 m na rzece Mołtawie w km 10+545 w miejscowości Stanowo wraz z jazem, przepławką, płytą przejazdową i odcinkiem drogi gminnej Stanowo-Ciesle

Koszt całkowity operacji: 4 046 665,50 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 469 363,11 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo" gm. Ostrów Maz. I gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągniecie planowanych celów nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych meliorowanych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Koszt całkowity operacji: 1 707 215,96 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 042 528,02 PLN

Rozbudowa (modenizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą

Planowany cel operacji:

Przedmiotowy wał rz. Kamiennej wymaga uszczelnienia i podwyższenia do wymaganych przepisami rzędnych. Zrealizowanie tej inwestycji zamknie od strony południowej chronioną dolinę przed wysokimi wodami i wpłynie na poprawę ochrony przed powodziami gruntów rolnych

Koszt całkowity operacji: 4 185 450,73 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 389 607,53 PLN

Melioracje użytków rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski

Planowany cel operacji:

Celem zabiegow melioracyjnych (drenowania) jest takie uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb, aby można było osiągnąć większe plony oraz umożliwić zmniejszenie do minimum wahań ich wielkości w wieloleciu.

Koszt całkowity operacji: 4 115 038,55 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 510 412,53 PLN

Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownicy w km 13+000 do 17+500 wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest budowa 5 jazów (budowli piętrzących) służących do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Płozownica. Wynikiem realizacji projektu będzie poprawienie gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego koryta rzeki.

Koszt całkowity operacji: 7 501 062,81 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 4 579 566,78 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. Ostrowski

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie środków produkcji, stabilności i jakości plonów oraz poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Osiągnięcie planowanych celow nastąpi poprzez regulację stosunków wodnych meliorowanych użytków rolnych za pomocą zabiegów melioracyjnych przewidzianych projektem technicznym zadania.

Koszt całkowity operacji: 12 448 957, 26 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 7 601 345,88 PLN

Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest budowa jazu (budowli piętrzącej) służącej do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych wraz z przebudową koryta rzeki dla zapewnienia swobodnego spływu wód wielkich i ograniczenie ich wylewów na tereny użytkowane rolniczo położone w dolinie, korekcja i wyrównanie spadku podłużnego dla zapobieżenia erozji dna i brzegów oraz nadmiernych osadów w korycie. Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego koryta rzeki.

Koszt całkowity operacji: 16 943 875,38

Budżet Środków Unii Europejskiej: 10 194 927,79

Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych i obniżenie ich położenia do poziomu optymalnego dla roślin polowych. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie drenowania systematycznego gruntów ornych oraz odbudowę istniejących rowów melioracyjnych, które stanowić będą odpływy drenarskie.

Koszt całkowity operacji: 3 364 381,91 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 886 784,75

Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap II - km od 2+207 do 3+650

Planowany cel operacji:

Zapewnienie właściwego stanu technicznego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000 "“ 3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk "“ etap II "“ km 2+207 "“ 3+650.

Koszt całkowity operacji: 409 471,80 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 254 860,77 PLN

Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk

Planowany cel operacji:

Zapewnienie właściwego stanu technicznego koryta rzeki Radomki i budowli oraz poprawa warunków dla przepuszczenia wód wielkich (powodziowych) w korycie i jej dolinie.

Koszt całkowity operacji: 3 820 388,55 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 278 445,94 PLN

Rozbudowa (modernizacja) wału rzeki Kamiennej w m. Wola Pawłowska - Marianów w km 0+000 - 3+200, gm. Solec nad Wisłą

Planowany cel operacji:

Przedmiotowy wał rz. Kamiennej wymaga uszczelnienia i podwyższenia do wymaganych przepisami rzędnych. Zrealizowanie tej inwestycji zamknie od strony południowej chronioną dolinę przed wysokimi wodami i wpłynie na poprawę ochrony przed powodziami gruntów rolnych.

Koszt całkowity operacji: 4 185 450,73 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 389 607,53 PLN

Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km 4+050 wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.Solec nad Wisłą

Planowany cel operacji:

Celem inwestycji jest zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny w obrębie gruntów wsi Kępa Piotrowińska, Kolonia Nadwiślańska i Sadkowice, poprzez odbudowę przepustu wałowego wraz z odbudową rowu odpływowego na odcinku od przepustu do ujścia do Wisły.

Koszt całkowity operacji: 1 823 293,38 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 079 333,66 PLN

Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750 gm. Repki, pow. Sokołowski

Planowany cel operacji:

Udrożnienie koryta rzeki umożliwi swobodny spływ wód wielkich, ograniczy częstotliwość wylewów na przyległe tereny użytkowane rolniczo i przygotuje do odbioru wód drenarskich.

Koszt całkowity operacji: 1 998 362,22 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 162 023,26

Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. Sokołowski

Planowany cel operacji:

Udrożnienie koryta rzeki spływu z planowanych do wykonania inwestycji melioracyjnych, polegających na drenowaniu systematycznym użytków rolnych, położonych w zlewni cieku Zanioski.
-korekta spadku podłużnego rzeki dla zapobieżenia erozji dna i brzegów
-zwiększenie retencji wodnej w zlewni rzeki

Koszt całkowity operacji: 4 681 304,30 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 2 767 320,43

Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. Ostrołęcki

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest budowa jazu oraz zastawki w celu utrzymania odpowiednich zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez retencjonowanie wód powierzchniowych, glebowych i podziemnych.

Koszt całkowity operacji: 832 788,08 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 612 678,22 PLN

Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow wyszkowski

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest odbudowa jazu, którego celem jest utrzymanie odpowiednich zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez retencjonowanie wód powierzchniowych, glebowych i podziemnych.

Koszt całkowity operacji: 481 112,67 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 352 106,36 PLN

Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. Wyszkowski

Planowany cel operacji:

Celem projektu jest odbudowa jazu, którego celem jest utrzymanie odpowiednich zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez retencjonowanie wód powierzchniowych, glebowych i podziemnych.

Koszt całkowity operacji: 300 104,59 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 219 605,55 PLN

Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń

Planowany cel operacji:

Poprawa warunków gospodarowania wodą w zlewni rzeki Zwolenki poprzez retencjonowanie wody w zbiorniku w celu wyrównania przepływów niskich w korycie rzeki poniżej zbiornika w okresach niżówkowych oraz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej.

Koszt całkowity operacji: 7 272 540,26 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 5 322 506,13 PLN

Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski

Planowany cel operacji:

Remont jazów ma za zadanie przywrócenie ich funkcjonalności, tj. możliwość prowadzenia piętrzenia w celu retencjonowania wody w korycie rzeki Przewodówka do nawodnień podsiąkowych przyległych użytków zielonych.

Koszt całkowity operacji: : 1 028 620,44 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 685 354,00 PLN

Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński

Planowany cel operacji:

Remont jazu ma za zadanie przywrócenie jego funkcjonalności, tj. możliwość prowadzenia piętrzenia w celu retencjonowania wody w korycie rzeki Potok Zadębie do nawodnień podsiąkowych przyległych użytków zielonych.

Koszt całkowity operacji: 284 073,83 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 190 034,78 PLN

Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński

Planowany cel operacji:

Remont jazu ma za zadanie przywrócenie jego funkcjonalności, tj. możliwość prowadzenia piętrzenia w celu retencjonowania wody w korycie rzeki Potok Zadębie do nawodnień podsiąkowych przyległych użytków zielonych.

Koszt całkowity operacji: 315 567,75 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 216 373,55 PLN

Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska -Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza

Planowany cel operacji:

Poprawa stanu technicznego tego odcinka wału dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych wymaganych dla II klasy wału. Wykonanie planowanego zakresu prac zwiększy stopień zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rz. Wisły na rozbudowywanym odcinku i zapewni właściwą ochronę przed powodziami użytków rolnych.

Koszt całkowity operacji: 9 465 514,70 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 5 785 572,94 PLN

Odbudowa zbiornika wodnego (Staw Św. Jana) wraz z budową urządzenia wodnego-budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia 1,5 m w miejscowości Chlewiska

Planowany cel operacji:

Poprawa warunków gospodarowania wodą w zlewni rzeki Szabasówki-Lewej poprzez wyrównanie przepływów wezbraniowych, zapobieganie skutkom suszy, retencjonowanie wód w celu ochrony pożarowej.

Koszt całkowity operacji: 687 450,37 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 419 177,05 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski

Planowany cel operacji:

Celem zabiegów melioracyjnych (drenowania) jest takie uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb, aby można było osiągnąć większe plony oraz umożliwić zmniejszenie whań ich wielkości w wieloleciu.

Koszt całkowity operacji: 8 073 124,97 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 4 910 511,47 PLN

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski

Planowany cel operacji:

Celem zabiegów melioracyjnych (drenowania) jest takie uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb, aby można było osiągnąć większe plony oraz umożliwić zmniejszenie whań ich wielkości w wieloleciu.

Koszt całkowity operacji: 6 540 950,86 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 3 988 384,67 PLN

Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny

Planowany cel operacji:

Odprowadzenie nadmiaru wód w okresie wiosennym lub po długotrwałych opadach.

Koszt całkowity operacji: 3 282 724,80 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 997 310,10 PLN

Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo

Planowany cel operacji:

Celem robot melioracyjnych będzie polepszenie warunków wegetacji poprzez wykonanie sieci drenarskiej dla znacznego zwiększenia powierzchni przeznaczonych pod uprawy polowe.

Koszt całkowity operacji: 1 758 283,13 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 1 072 123,86 PLN

Myszki Ł»uki II - melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo

Planowany cel operacji:

Celem operacji jest wykonanie drenowania , co spowoduje obniżenie i ustabilizowanie się poziomu wód podpowierzchniowych na głębokości optymalnej dla uprawianych roślin polowych.

Koszt całkowity operacji: 1 100 129,71 PLN

Budżet Środków Unii Europejskiej: 667 672,97 PLN