Podstawowe Informacje o WZMiUW w Warszawie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jest Wojewódzką Samorządową Jednostką Organizacyjną utworzoną Uchwałą Nr VIII/27/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 1999 r. i działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr 167/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

  Wojewódzki Zarząd realizuje zadania wynikające ze Statutu poprzez:

  • Wykonywanie obowiązków właściciela wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  • Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do gruntów pod wodami o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem oddawania ich w użytkowanie oraz w użyczenie.
  • Gospodarowanie pozostałym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa, w stosunku do którego prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  • Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.
  • Prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
  • Utrzymywanie wód o których mowa w pkt 1 oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
  • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych.
  • Prowadzenie i utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych stanowiących własność Samorządu Województwa.
  • Dokonywanie uzgodnień wymaganych przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
  • Rozstrzyganie w sprawach dotyczących zwalniania od niektórych zakazów w zakresie zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.
  • Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości resortowej i GUS.
  • Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących melioracji, ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej w rolnictwie.
  • Przygotowanie i realizacja zadań, działań i projektów realizowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
  • Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania wysokości opłaty melioracyjnej i inwestycyjnej przed wykonaniem inwestycji.

  Aby uzyskać dostęp do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP) prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej z odpowiednim działem WZMiUW.