Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2013 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie realizuje zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


W ramach tych środków realizujemy następujące zadania:


ZADANIA INWESTYCYJNE

 1. "Likwidacja przecieków wałów Doliny Rakowo "“ Drwały gm. Wyszogród" "“ Etap II "“ zadanie częściowo dofinansowane ze środków WFOŚiGW
 2. "Likwidacja przecieków wałów Doliny Białobrzegi gm. Słupno i Bodzanów" "“ zadanie częściowo dofinansowane ze środków WFOŚiGW
 3. Dokumentacja techniczna "Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900 "“ 9+000 Etap II (uzupełnienie)"
 4. Dokumentacja techniczna: "Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów"
 5. "Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów" "“ zadanie częściowo dofinansowane ze środków WFOŚiGW
 6. "Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt do utrzymania i konserwacji cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przeciwpowodziowej" "“ zadanie częściowo dofinansowane ze środków WFOŚiGW
 7. "Doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej" "“ zadanie częściowo dofinansowane ze środków WFOŚiGW
 8. "Rzeka Liwiec km 55+750 "“ 54+450. Przebudowa śluzy w km 1+220 prawostronnego wału oraz remont wału od km 0+000-1+900 wraz z przebudową "“ modernizacją jazu w km 54+450 rzeki Liwiec w m. Węgrów" "“ zadanie częściowo dofinansowane ze środków WFOŚiGW
 9. "Przebudowa "“ modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku Wieska "“ Białobrzegi gm. Sterdyń, pow. sokołowski"
 10. "Przebudowa "“ modernizacja obwałowania rzeki Bug na odcinku Przewóz Nurski "“ Wszebory gm. Ceranów, pow. sokołowski"
 11. "Przebudowa Kanału Wawerskiego w km 3+740-4+270 w rejonie ul. Antenowej w Warszawie "“ wykonanie dokumentacji projektowej"
 12. "Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400 "“ 4+900, gm. Solec nad Wisłą"
 13. "Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Podmieście Świerże II "“ w km 4+920 "“ 6+013 w miejscowości Łoje, gm. Sieciechów"
 14. "Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Ostrów "“ Mniszew w km 0+000-0+500 w miejscowości Ostrów, gm. Magnuszew"
 15. "Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk "“ czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa"
 16. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta rzeki Jabłonicy w km 19+819 "“ 19+916, gm. Borkowice"
 17. "Remont ławy przywałowej lewego wału rzeki Wisły, odc. Głusiec Świerże w km 16+300 "“ 19+200, gm. Kozienice"
 18. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Radomki w km 41+800 "“ 46+500, gm. Jedlińsk"
 19. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Struga Wsolska w km 3+650 "“ 5+516, gm. Jedlińsk"
 20. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Wiązownicy w km 5+797 "“ 12+050, 19+900 - 22+215, gm. Przytyk, Potworów"
 21. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Kraski w km 6+910 "“ 13+420, gm. Grójec, Jasieniec"